TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439

Home > Program Tour > SUMMER KANTO PROGRAM

SUMMER KANTO PROGRAM
D1:กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (22.10-06.20)
D2:นาริตะ – เมืองซาวาระ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
D3:ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
D4:โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (ไม่มีบริการรถบัส)
D5:โตเกียว – คามาคูระ – วัดใหญ่ไดบุทสึ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-04.50)
PERIODSTATUS BOOKINGPRICE
23-28 AUG 32 39,900
30 AUG - 4 SEP 32 39,900
5-10 SEP 32 39,900
13-18 SEP 32 39,900
27 SEP - 2 OCT 32 39,900

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120