TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD. License No.11/4439

Home > การบินไทย TG

 • SUMMER KANTO PROGRAM
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (22.10-06.20)
  D2:นาริตะ – เมืองซาวาระ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
  D3:ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
  D4:โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โตเกียว – คามาคูระ – วัดใหญ่ไดบุทสึ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-04.50)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  25-30 JUL (วันอาสาฬบูชา) 32 40,900
  9-14 AUG (วันแม่แห่งชาติ) 32 40,900
  5-10 SEP 32 40,900
  PROGRAM
 • SUMMER HONSHU PROGRAM
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (23.30-07.00)
  D2:คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  D3:นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – สวนนกและไม้ดอก “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท - /บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D4:อิซาวะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออลมอลล์ – เมืองเก่าซาวะระ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-04.50)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  25-30 JUL (วันอาสาฬบูชา) 32 42,900
  9-14 AUG (วันแม่แห่งชาติ) 32 42,900
  12-17 SEP 32 5 42,900
  PROGRAM
 • SUMMER NAGOYA TAKAYAMA OSAKA PROGRAM
  D1:กรุงเทพฯ - สนามบินเซนแทร์ (00.05-08.00)
  D2:นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – ทาคายาม่า จินยะ - ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า
  D3:ทาคายาม่า - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  D4:โอซาก้า –อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ “ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต แจ๊สดรีม – ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ – สนามบินเซนแทร์
  D6:สนามบินเซนแทร์ - กรุงเทพฯ (00.30-04.30)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  25-30 JUL (วันอาสาฬบูชา) 32 26 40,900
  8-13 AUG (วันแม่แห่งชาติ) 32 40,900
  26 SEP - 01 OCT 32 40,900
  PROGRAM
 • SUMMER OSAKA PROGRAM
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (23.30-07.00)
  D2:คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – ช้อปปิ้งย่านกิออน – ชิงะ
  D3:ชิงะ – เกียวโต – ปราสาทคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งอุเมดะ – โอซาก้า
  D4:โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ “ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล”
  D5:โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (17.35-21.25)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  11-15 AUG 32 42,900
  PROGRAM
 • AUTUMN KANTO
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 22.45-06.55 )
  D2:ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ /บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D3:ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า คันนอน – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ - โตเกียว
  D4:โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ** เพียงท่านละ 2,600 บาท** (ไม่มีบริการรถบัส)
  D5:โตเกียว – อิบาระกิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-04.50)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  10-15 OCT 32 44,900
  18-23 OCT 32 44,900
  24-29 OCT 32 44,900
  PROGRAM
 • AUTUMN HONSHU
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (23.05-06.25)
  D2:คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – นาโกย่า
  D3:นาโกย่า – โอบาระ – ชมซากุระ & ใบไม้เปลี่ยนสี – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที - หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท – ยามานาชิ / บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  D4:ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
  D5:โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  01-06 NOV 32 45,900
  08-13 NOV 32 45,900
  15-20 NOV 32 45,900
  22-27 NOV 32 45,900
  28 NOV- 03 DEC 32 45,900
  PROGRAM
 • AUTUMN NIKKO SENDAI
  D1:กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ (22.30-06.15)
  D2:นาริตะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน
  D3:ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ - เซนได
  D4:เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – มิโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – อิบารากิ
  D5:อิบาระกิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
  D6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-05.25)
  PERIODSTATUSBOOKINGPRICE
  07-12 NOV 32 16 43,900
  14-19 NOV 32 43,900
  21-26 NOV 32 43,900
  PROGRAM

TOKYO ASIAN SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

49/3 Corazon Prachachuen, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120